नेपाल निर्यात परिषद

"निर्यातको बिस्तार अर्थतन्त्रको सुधार"


नेपाली निर्यात योग्य बस्तुको मेला तथा प्रदर्शनी


मिति: २०७९ पौष २१ गते
समय: ११:०० बजे देखि
स्थान: छायाँ सेन्टर, ठमेल ।


थप जानकारीको लागि सम्पर्क
फोन नं: ४५४१३३७
फ्याक्स: ४५१२२५१
ईमेल:
econ.exportcouncil@gmail.com
फेसबुक: http://www.nepalexport.org.np/

 

Copyright © 2005 - 2023. FNCCI. All Rights Reserved.

Powered by